Logo

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักศูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560