Logo

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) รอบ 2 และ รอบ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักศูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ2) >>> Download
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักศูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ3) >>> Download