Logo

96.5 FM รายการเป็น อยู่ คือ

 

รายการวิทยุ 'เป็น อยู่ คือ' ได้เชิญทุกท่านเปิดมุมมองใหม่ไปกับ รศ.ดร.นันทวรรณ วิจิตรวาทการ คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้พูดคุยถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับโลกใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ในวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมานี้
 
 
ที่มา : http://mcot-web.mcot.net