September 14, 2022

นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยโลกคดีศึกษา) สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียดดังที่แนบ

Shopping Basket