May 17, 2022

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ด้วย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ตําแหน่งที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,630 บาท

ข. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 มีคุณสมบัติตามหมวด 2 ข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

1.2 ผู้สมัครเพศชาย ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

1.3 มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์สํานักงาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งโปรแกรมอื่นๆ

1.4 พระภิกษุหรือสามเณรไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับ ราชการได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

1.5 สามารถปฏิบัติราชการได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และตามที่วิทยาลัยโลกคดีศึกษามอบหมาย

1.6 มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่ง เพื่อประกอบการพิจารณา

1.7 มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของสํานักงานก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวัน ปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าว จนถึงวันปิดรับสมัคร

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

2.2 มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มีไหวพริบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้

และมีความรับผิดชอบต่องานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

2.3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปภายในวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ ด้านวางแผนทรัพยากรมนุษย์และสารสนเทศ ด้านงานพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และงานด้านประกันคุณภาพ

CAREER OPPORTUNITIES

RECENT CAREERS

Tittle
Date Announced
Last Date
Action

JOIN OUR VIBRANT AND INNOVATIVE TEAM

At the School of Global Studies (SGS), Thammasat University
we are always on the search for talented individuals ready to be part of a vibrant and innovative team.

Contact Us

Rangsit Campus (BA Program)

School of Global Studies, Thammasat University

Learning and Laboratory Building, Piyachart 2
99 Moo 18 Klong Luang, Rangsit, Pathumthani
12121, Thailand

Office :
+66 (0)2 564 4444 or +66 (0)2 696 5000 Ext. 4428 (PR), 4427 (HR), 4431 (Education), 4420 (Finance) 

Admission Team :
+66 (0)86 788 8064

Tha Pra Chan Campus (MA/PhD)

Office of Graduated Studies, School of Global studies,

F444, 4th floor60th anniversary building (river side), Thammasat University 2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand

Office :
+66 (0)2 613 2037

E - MAIL

info@sgs.tu.ac.th

graduate@sgs.tu.ac.th

gsse.admission@sgs.tu.ac.th

Shopping Basket