August 16, 2022

คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช ดํารงตําแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวครบวาระในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษาคนใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยโครงสร้างและการ บริหารงานภายในส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษาแล้ว

เพื่อให้การดําเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเป็นไปโดยเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา รวมทั้งปฏิทินการดําเนินการสรรหาฯ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑ และปฏิทินการดําเนินการสรรหาฯ ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

CAREER OPPORTUNITIES

RECENT CAREERS

Tittle
Date Announced
Last Date
Action
Shopping Basket