16/11/2021

โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรม ณ โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกล) อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรม ณ โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกล) อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

.

ดำเนินการโดย โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับโรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ. และองค์กรภาคี อีก 2 หน่วย เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งของผู้ประกอบการโดยรอบพื้นที่ชุมชน ปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งเข้าสู่พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณพื้นที่โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกล) ทำให้สภาพป่าชายเลนเกิดการเน่าเสียของดิน ส่งผลให้ต้นไม้ป่าชายเลนเริ่มยืนต้นตาย และสัตว์น้ำหายไปจากพื้นที่ดังกล่าว อาทิ ปู หอย เป็นต้น  ซึ่งผู้ประสานงานโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนได้ประสานขอรับคำแนะนำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

.

โครงการฯได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากให้ดำเนินการลดปริมาณน้ำเสียให้เข้าพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้โดยประสานความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้กำชับผู้ประกอบการผู้เป็นต้นเหตุปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชน เมื่อไม่มีน้ำเสียเข้าสู่พื้นที่แล้ว ขั้นตอนที่สอง คือ การแก้ไขปัญหาของเสียที่อยู่ในพื้นที่โดยใช้หลักการธรรมชาติบำบัด เริ่มจากการสร้างเส้นทางการไหลของน้ำเข้าออกพื้นที่ให้สะดวก ในลักษณะที่เรียกว่า โพลงดินหรือคลองไส้ไก่ ควบคู่ไปกับการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosybthetic bacteria; PSB)  ซึ่งจุลินทรีย์ดังกล่าวมีความสำคัญในกระบวนการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 – assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) ทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

.

ผลจากการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) ในปัจจุบัน หลุดพ้นจากปัญหาเรื่องดิน-น้ำเน่าเสีย เปลี่ยนแปลงจากดิน-น้ำที่เคยมีสภาพเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น ต้นไม้ป่าชายเลนมีการเจริญเติบโตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ  สัตว์น้ำหลายชนิด อาทิ หอยจุ๊บแจง หอยถั่ว หอยฉลอม ทากหน้าดิน ปลาตีน ที่เคยหายไปจากพื้นที่ก็กลับคืนมาอาศัยอยู่เช่นเดิม  พร้อมๆกันกับจำนวนปูแสมที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และ/หรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป  

(NEWS.CH7) https://news.ch7.com/detail/529650

.

 

NEWS & EVENTS

RECENT NEWS

Shopping Basket