November 16, 2021

โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรม ณ โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกล) อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรม ณ โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกล) อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา

.

ดำเนินการโดย โครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับโรงไฟฟ้าบางปะกง กฟผ. และองค์กรภาคี อีก 2 หน่วย เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสียจากการประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งของผู้ประกอบการโดยรอบพื้นที่ชุมชน ปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งเข้าสู่พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณพื้นที่โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกล) ทำให้สภาพป่าชายเลนเกิดการเน่าเสียของดิน ส่งผลให้ต้นไม้ป่าชายเลนเริ่มยืนต้นตาย และสัตว์น้ำหายไปจากพื้นที่ดังกล่าว อาทิ ปู หอย เป็นต้น  ซึ่งผู้ประสานงานโครงการพลังชุมชนและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนได้ประสานขอรับคำแนะนำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

.

โครงการฯได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากให้ดำเนินการลดปริมาณน้ำเสียให้เข้าพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้โดยประสานความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้กำชับผู้ประกอบการผู้เป็นต้นเหตุปล่อยน้ำเสียลงสู่ชุมชน เมื่อไม่มีน้ำเสียเข้าสู่พื้นที่แล้ว ขั้นตอนที่สอง คือ การแก้ไขปัญหาของเสียที่อยู่ในพื้นที่โดยใช้หลักการธรรมชาติบำบัด เริ่มจากการสร้างเส้นทางการไหลของน้ำเข้าออกพื้นที่ให้สะดวก ในลักษณะที่เรียกว่า โพลงดินหรือคลองไส้ไก่ ควบคู่ไปกับการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosybthetic bacteria; PSB)  ซึ่งจุลินทรีย์ดังกล่าวมีความสำคัญในกระบวนการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 – assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) ทำให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

.

ผลจากการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณโรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) ในปัจจุบัน หลุดพ้นจากปัญหาเรื่องดิน-น้ำเน่าเสีย เปลี่ยนแปลงจากดิน-น้ำที่เคยมีสภาพเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น ต้นไม้ป่าชายเลนมีการเจริญเติบโตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ  สัตว์น้ำหลายชนิด อาทิ หอยจุ๊บแจง หอยถั่ว หอยฉลอม ทากหน้าดิน ปลาตีน ที่เคยหายไปจากพื้นที่ก็กลับคืนมาอาศัยอยู่เช่นเดิม  พร้อมๆกันกับจำนวนปูแสมที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน และ/หรือประชาชนผู้สนใจทั่วไป  

(NEWS.CH7) https://news.ch7.com/detail/529650

.

 

NEWS & EVENTS

RECENT NEWS

รีวิวหลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม มธ. ในรายการ #TalktoBoost

รีวิวหลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม มธ. กับว่าที่บัณฑิต พี่แนท #GSSETU ในรายการ #TalktoBoost  ขอขอบพระคุณทาง InterBooters ที่ให้ความสนใจในหลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยโลกคดีศึกษาเป็นอย่างสูงค่ะ   https://www.youtube.com/watch?v=d2QT-JB29qE

Read More

JOIN OUR VIBRANT AND INNOVATIVE TEAM

At the School of Global Studies (SGS), Thammasat University
we are always on the search for talented individuals ready to be part of a vibrant and innovative team.

Contact Us

Rangsit Campus (BA Program)

School of Global Studies, Thammasat University

Learning and Laboratory Building, Piyachart 2
99 Moo 18 Klong Luang, Rangsit, Pathumthani
12121, Thailand

Office :
+66 (0)2 564 4444 or +66 (0)2 696 5000 Ext. 4428 (PR), 4427 (HR), 4431 (Education), 4420 (Finance) 

Admission Team :
+66 (0)86 788 8064

Tha Pra Chan Campus (MA/PhD)

Office of Graduated Studies, School of Global studies,

F444, 4th floor60th anniversary building (river side), Thammasat University 2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand

Office :
+66 (0)2 613 2037

E - MAIL

info@sgs.tu.ac.th

graduate@sgs.tu.ac.th

gsse.admission@sgs.tu.ac.th

Shopping Basket