09/12/2021

วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเป็น 1 ใน 5 ของคณะ/วิทยาลัยในธรรมศาสตร์ ที่บัณฑิตมีงานทำหลังเรียนจบมากที่สุด

วิทยาลัยโลกคดีศึกษาเป็น 1 ใน 5 ของคณะ/วิทยาลัยในธรรมศาสตร์ ที่บัณฑิตมีงานทำหลังเรียนจบมากที่สุด โดยสถิติการมีงานทำของบัณฑิตวิทยาลัยโลกคดีศึกษาในปี 60 61 และ 62 มีอัตราการมีงานทำหลังเรียนจบสูงถึง 100% อีกทั้งสถิติในปี 60 ยังพบว่ารายได้เฉลี่ยของบัณฑิตวิทยาลัยโลกคดีศึกษายังสูงสุดเป็นอันดับ 1 นั่นคือ 54,000 บาท/เดือน (ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 21/2564)
.
100% of GSSE students go on to get a job after they graduate; with relatively impressive salaries!
.
The GSSE program (Global Studies and Social Entrepreneurship) enjoys the position of being one of the Top 5 faculties and colleges in Thammasat University that produce graduates with the best employment rates. From the TU graduates survey by the 21th TU Board of Management Annual Meeting of 2021, we found that GSSE students who graduated in the year 2018, 2019 and 2020 have had 100% employment rates, alongside graduates from the faculty of medicine and pharmacy. In 2018, GSSE program also topped the chart for having graduates with the highest salary—grossing over 54,000THB per month on average.
.
.

NEWS & EVENTS

RECENT NEWS

Shopping Basket