March 10, 2022

ร่วมพูดคุยกับคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ในหัวข้อ ‘ทำไมต้องโลกคดีศึกษา?’

 

ทำไมต้องโลกคดีศึกษา?

ร่วมพูดคุยกับคณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช ในหัวข้อ ‘ทำไมต้องโลกคดีศึกษา?’ ว่าด้วยความสำคัญของการเรียนสาขาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม รวมถึงหลักสูตรนวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยโลกคดีก่อตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์หรือเป้าหมายอะไร?

อาจารย์ประภาภรณ์: วิทยาลัยโลกคดีเป็นหลักสูตรที่พยายามเน้นเรื่อง global mindset (ทัศนคติแบบสากล) และศาสตร์ของผู้ประกอบการที่เป็นศาสตร์ที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา ริเริ่มโครงการ นโยบายต่างๆ อย่างปัจจุบันนี้เราไม่สามารถลงลึกไปในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้ แต่เราจะมีความคาบเกี่ยวระหว่างศาสตร์เป็น interdisciplinary (สหวิทยาการ) เพราะฉะนั้นการเรียนในโจทย์ของ entrepreneurship จะพยายามดึงหลายๆ ศาสตร์เข้ามา เพื่อที่จะตอบโจทย์ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมทางด้านสุขภาพ การศึกษา สังคมผู้สูงอายุ เรื่องเหล่านี้ต้องการความเข้าใจและการรับรู้รอบด้านเป็น holistic manner (เป็นองค์รวม) และเป็น systematic viewpoint (เชิงระบบ) การเรียนในลักษณะที่สามารถประกอบหลายๆ ศาสตร์เข้าด้วยกันได้นั้น ถือเป็นชุดทักษะที่สำคัญสู่การทำงานในอนาคตค่ะ

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม หรือ GSSE (Global Studies and Social Entrepreneurship) นักศึกษาจะได้เรียนอะไรบ้างภายในระยะเวลา 4 ปี?

อาจารย์ประภาภรณ์: ปีแรกจะเป็นวิชาพื้นฐานค่ะ หลายวิชาจะเป็นของมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่าตัว TU จะเป็น foundation skill (ทักษะพื้นฐาน) ของนักศึกษาธรรมศาสตร์ เป็นวิชาแนวทักษะชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเข้าใจระบบของอาเซียน เป็นต้น ในส่วนของปีที่สอง จะขยับไปที่การเข้าใจสังคมและการปกครอง (society and governance) โดยจะเจาะลึกเรื่อง globalization (โลกาภิวัตน์) ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ นโยบาย ในส่วนของปีสามจะเป็นความรู้เรื่องนวัตกรรมสังคมหรือ social innovation การการวางแผนและการจัการนวัตกรรมสังคมก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เราต่อยอดสำหรับปีสาม และในส่วนของปีสี่ เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำ senior project ที่ประยุกต์ความรู้ที่ได้มาสามปีมาใช้จริงค่ะ

มีการฝึกงานทุกๆปี จริงหรือไม่? 

อาจารย์ประภาภรณ์: การฝึกงานนั้นสำคัญมาก และมีความต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีแรก โดยช่วงซัมเมอร์ของปีแรก นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำความเข้าใจปัญหาสังคม หรือปัญหาของชุมชนนั้นๆ เพื่อจะได้ดึงปัญหาของชุมชนนี้มาต่อยอด สำหรับซัมเมอร์ปีสองจะเป็นการทำงานในระดับ social enterprise (กิจการเพื่อสังคม) ส่วนปีสามเราจะผลักดันให้นักศึกษาฝึกงานในองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรใดก็ได้ที่เป็น international การฝึกงานในสามระดับนี้จะแตกต่างจากคณะอื่นๆ เนื่องจากคณะอื่นๆ จะไม่ได้มี internship ทั้ง 3 ปี ทางคณะ SGS เล็งเห็นถึงความสำคัญของ practical knowledge (ความรู้เชิงปฏิบัติ) ควบคู่ไปกับความรู้ในห้องเรียน เพราะฉะนั้นการได้ฝึกงานจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นนักศึกษา GSSE

วิชา PDP คืออะไร?

อาจารย์ประภาภรณ์: PDP หรือ Professional Development Portfolio จะเกี่ยวกับการพัฒนาตัว portfolio ของนักศึกษา ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการเขียน resume การนำเสนอตนเองและนำเสนอประเด็นต่างๆ ในลักษณะที่มีความกระชับ และความเข้าใจในบริบทขององค์กรที่จะเดินเข้าไป โดยนักศึกษาทุกคนจะได้รับการฝึกฝนกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาว่าต้องพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไร

จบจากคณะนี้ทำงานอะไรได้บ้าง?

อาจารย์ประภาภรณ์: ได้หลากหลายเลยค่ะ เพราะศาสตร์ของ entrepreneurship นั้นสามารถเข้าไปทำงานได้ทั้งในระดับนโยบาย การตลาด ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และอื่นๆ  เนื่องจากลักษณะเด่นของนักศึกษาเราคือมีความสามารถในการเชื่อมต่องานหลายๆ งานได้เพราะมีความเป็น entrepreneur ในตัวสูง สามารถเชื่อมโยงประเด็นหลายๆ ประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบัณฑิตของเราที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว ก็มีไปอยู่ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกสาร หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของประเทศ อีกทั้งมีไปประกอบกิจการ start up ของตนเอง ไปช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือชุมชน และได้รับรางวัลในระดับประเทศด้วย อีกทั้งยังมีบัณฑิตที่ได้ทำงานในลักษณะของ consultancy (ที่ปรึกษา) ให้กับบริษัท อย่างเช่น BCG (Boston Consulting Group)

หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มีที่มาอย่างไร และเหมาะกับใคร?

อาจารย์ประภาภรณ์: หลักสูตรปริญญาโทหรือ Master of Social Innovation and Sustainability (สาขานวัตกรรมสังคมและความยั่งยืน) เป็นศาสตร์ที่ตลาดแรงงานต้องการเป็นอย่างยิ่ง ในสังคมเราตอนนี้จำต้องพูดถึงเรื่องความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม ความยั่งยืนมีศาสตร์ของมัน ไม่ใช่คิดจะทำให้ทุกอย่างยั่งยืนแล้วจะมันยั่งยืน มันมียุทธศาสตร์ มี strategy behind sustainability เพราะฉะนั้น คนที่มาเรียนตรงนี้จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ mid range หรือ ทำงานมาประมาณ 3-5 ปี แล้ว อีกทั้งต้องการเข้าใจแบบลงลึกในเรื่องของความยั่งยืนโดยนำนวัตกรรมทางสังคมมาประยุกต์ใช้ โดยหลักสูตรนี้มีนักศึกษาหลากหลายชาติเลยค่ะ ถือเป็นโอกาสและความท้าทายในการนำเสนอประเทศไทยให้เค้าได้เรียนรู้ รวมถึงได้เรียนรู้ case study ของต่างประเทศด้วย เราพยายามจะผสมผสานประสบการณ์ในหลายๆ ประเด็นทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ในการต่อยอดและ showcase เรื่อง sustainability และ social innovation

สำหรับปริญญาเอก ทางวิทยาลัยโลกคดีศึกษาก็มีดุษฎีบัณฑิตในหลักสูตรด้าน social innovation and sustainability เราเล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง sustainability ในระดับวิจัย จึงเน้นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เคยทำงานในด้านของ sustainability เข้ามาต่อยอดในความรู้ เป็นการ extend body of knowledge เพื่อจะไปประยุกต์แก้ปัญหาในสังคม และต่อยอดทั้งเรื่องนโยบายและการปฏิบัติได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตรของวิทยาลัยโลกคดีศึกษาทั้ง 3 หลักสูตรได้ตามลิ้งค์นี้

BA Program : https://sgs.tu.ac.th/ba-program-overview/

MA Program: https://sgs.tu.ac.th/ma-program-overview/

PhD Program: https://sgs.tu.ac.th/phd-program-overview/

NEWS & EVENTS

RECENT NEWS

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน ‘ยุคนี้…ทำไมต้องหลักสูตรอินเตอร์’

  เรียนอินเตอร์ดีมั้ย? สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร? จบมาแล้วทำงานแบบไหน? เอาความอินเตอร์ฯ มาต่อยอดอะไรได้บ้างนะ? วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ มัธยมฯ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “ยุคนี้…ทำไมต้องหลักสูตรอินเตอร์?” ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 5 พ.ค....

Read More

JOIN OUR VIBRANT AND INNOVATIVE TEAM

At the School of Global Studies (SGS), Thammasat University
we are always on the search for talented individuals ready to be part of a vibrant and innovative team.

Contact Us

Rangsit Campus (BA Program)

School of Global Studies, Thammasat University

Learning and Laboratory Building, Piyachart 2
99 Moo 18 Klong Luang, Rangsit, Pathumthani
12121, Thailand

Office :
+66 (0)2 986 9213

Admission Team :
+66 (0)86 788 8064

Tha Pra Chan Campus (MA/PhD)

Office of Graduated Studies, School of Global studies,

F444, 4th floor60th anniversary building (river side), Thammasat University 2 Prachan Rd., Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand

Office :
+66 (0)2 613 2037

Admission Team :
+66 (0)86 788 8064

E - MAIL

info@sgs.tu.ac.th

phd@sgs.tu.ac.th

mas@sgs.tu.ac.th

gsse.admission@sgs.tu.ac.th

Shopping Basket