Be The Change at GSSE

July 3, 2019

Choose your Future, Apply Now – http://bitly.com/gsse-apply

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stay up to date with the latest news at GSSE

Related Articles

งานเสวนาออนไลน์ ‘Doing Good Index 2022’

งานเสวนาออนไลน์ ‘Doing Good Index 2022’

ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ “Doing Good Index 2022” ผ่าน Zoom Webinar ในหัวข้อ ‘ปัญหาและความท้าทายของสถาบันและองค์กรในภาคส่วนเพื่อสังคม ในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19’ รวมถึงร่วมพิจารณาแนวทางเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืนในอนาคตอันใกล้ ในวันศุกร์ที่ 28...

Share This