Circular Innovation Challenge

โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน

Circular innovation Challenge

โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน

ชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 200,000 บาท

ขอเชิญกลุ่มคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 16-30 ปี ผู้มีแนวคิดและแรงบันดาลใจอยากแก้ไขปัญหาขยะและระบบการจัดการขยะแบบผิดวิธี รวมถึง ปัญหาการจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพในสังคมไทยให้หมดไป เข้าร่วม Circular Innovation Challenge ‘โครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน’ ชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดถึง 200,000 บาท เพื่อคิดค้นวิธีการจัดการขยะ รวมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำและสุขาภิบาล ให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอีกครั้ง และเพื่อสร้างสังคมสะอาดอย่างยั่งยืนและครบวงจร ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

 

พันธมิตร

รายละเอียดโครงการ

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก (THE WORLD BANK, 2021) ปัญหาระบบจัดการขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพ ได้สร้างความรุนแรงให้แก่ปัญหาทรัพยากรน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้นตอของปัญหาส่วนใหญ่แล้ว เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ เช่น พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง (Single-Use Plastic) และการขาดระบบการจัดการขยะ ระบบจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาสั่งสมมานานในประเทศไทย และยังไม่มีนวัตกรรมหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนและตรงจุด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 นี้ ที่ผู้บริโภคหันมาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก ปริมาณขยะพลาสติกจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการใช้บริการ Food Delivery ที่มากขึ้น โดยเพิ่มถึง 60 % จากปกติจำนวน 20% นอกจากนี้ ยังมีการค้นพบสารเคมี และไมโครพลาสติก (Micro Plastic) ในอาหารและแหล่งน้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเป็นภัยคุกคามของสุขภาวะมนุษย์อย่างรุนแรง ข้อมูลจาก Unicef ระบุว่า กว่าหลายล้านคน เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาด โดยเฉพาะเด็กเล็ก องค์กรสหประชาชาติ (United Nations) ได้ยกให้ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก และให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงสนับสนุนให้แต่ละประเทศออกมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน 

จากปัญหาและความจำเป็นเหล่านี้ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของ SDG Lab ร่วมกับ Indorama Ventures, Youth CoLab, UNDP Thailand, UNICEF East Asia Pacific Regional Office, และ SEAMEO ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมและประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Innovation Challenge โดยมีความเชื่อมั่น และต้องการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ให้สามารถผลิตนวัตกรรมหมุนเวียนเพื่อการจัดการขยะ และการจัดการน้ำและสุขาภิบาล เพื่อสังคมสะอาดและยั่งยืน

ประโยชน์ที่ทีมจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • อัพเดท! UNICEF เพิ่มเงินสนับสนุนรางวัล อีก 100,000 บาท สำหรับทีมเยาวชน ทำให้เงินรางวัลรวมตอนนี้ มีมูลค่า 200,000 บาท

(Unicef มองหาทีมเยาวชน อายุ 16-20 ปี ที่สามารถผลิตนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำและสุขาภิบาล ภายใต้โจทย์จะทำอย่างไรเพื่อให้น้ำเสีย หรือทรัพยากรต่างๆ ที่เหลือทิ้งจากกิจกรรมของมนุษย์ในระบบน้ำและสุขาภิบาล สามารถกลับมาสร้างคุณค่าได้อีกครั้ง? โดยมีเงินรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะ จำนวน 100,000 บาท)

 • ฟรี หลักสูตรการอบรมอย่างเข้มข้น (Workshop) จัดโดยYouth Co:Lab แห่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสังคมในเครือข่ายมากกว่า 5,000 คน และสนับสนุน Startup แล้วกว่า 600 แห่ง 
 • ฟรี พบปะ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ (Mentor) จากหน่วยงานชั้นนำ เช่น UNDP UNICEF SGS 
 • เพิ่มพูนทักษะที่สำคัญมากมายในการผลิตนวัตกรรม เช่น การทำความเข้าใจปัญหาสังคมอย่างลึกซึ้งเพื่อผลิตนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ การสร้างต้นแบบนวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอไอเดีย (Pitching)
 • โอกาสได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับองค์กรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ

   

  คุณสมบัติและระยะเวลาโครงการ

  คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร
  • นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป อายุ 16-30 ปี 
  • มีสมาชิกในทีม จำนวน 3-5 คน
  • มีใจเปิดกว้าง อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ 
  • ต้องการพัฒนาไอเดียเพื่อผลิตนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาสังคม
  ระยะเวลาโครงการ
  • ปิดรับสมัคร 8 เมษายน 2564
  • ประกาศรายชื่อทีมที่มีสิทธิเข้าร่วมการอบรม ภายใน 23 เมษายน 2564
  • พิธีเปิดกิจกรรมและงานอบรม (ครั้งที่ 1)  24 เมษายน 2564 
  • งานอบรม (ครั้งที่ 2) 25 เมษายน 2564
  • ปิดรับผลงานนวัตกรรม TU Circular Innovation Challenge 28 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น.
  • ประกาศผลทีมผู้เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 ทีม 2 พฤษภาคม 2564
  • งานอบรมออนไลน์ หัวข้อ Piching (ครั้งที่ 3) 4 พฤษภาคม 2564
  • นำเสนอผลงานนวัตกรรม (Final Pitch) 8 พฤษภาคม 2564

  * รูปแบบกิจกรรมและกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19*

  อบรมออนไลน์

  งานเปิดตัวโครงการ และงานอบรมด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การทำความเข้าใจและสร้างคุณค่าให้แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านนวัตกรรม

  อบรมออนไลน์ (รอบสอง)

  การอบรมด้านการพัฒนานวัตกรรมผ่านการทำความเข้าใจปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Prototype)

  อบรมออนไลน์ (รอบสุดท้าย) และงานนำเสนอนวัตกรรม  (ออนไลน์)

  การอบรมด้านการทักษะการนำเสนอนวัตกรรม และรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญ งานปิดตัวโครงการ และมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ได้รับการคัดเลือก

  *หมายเหตุ: วันเวลาและรูปแบบงานอบรมและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

  สมัครเลย!

  ติดต่อสอบถาม:

  – เบอร์โทรศัพท์: 088-182-5915

  – Email: tucircularinnovation@sgs.tu.ac.th

  – Facebook: @tucircularinnovation

  ติดต่อสอบถาม

  Share This